Poľovníctvo

Všeobecné podmienky lovu

- Záujemca o poplatkový lov zveri v poľovnom revíri Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. (ďalej len ML) si podá žiadosť na ML.

- V dohovorenom termíne sa poľovnícky hosť dostaví na ML, kde predloží poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ ML, alebo ním poverený pracovník, vypíše povolenku na lov a určí poľovníckeho sprievodcu.

- Ubytovanie poľovníckeho hosťa bude zabezpečené podľa dohody v zariadení ML. Ceny za tieto služby sú spoplatňované podľa osobitného cenníka.

- Hodnotenie (váženie alebo meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po vyvarení trofeje. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené najneskôr pri vystavení zápisu o love.

- Pri spoločných i individuálnych poľovačkách sa môže dohodnúť osobitne paušálna cena.

- Za ulovenie alebo postrieľanie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov zveri, na ktorú bolo strieľané.

- V prípade dohľadania zveri po odchode poľovníckeho hosťa bude trofej ohodnotená a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrieľanie a za lov, bude lovcovi vydaná. Za postrieľanie sa považuje, ak zver značí zásah alebo sa na nástrele nájdu stopy zásahu.

- V poplatku za lov je zahrnuté vyvarenie a vybielenie trofeje.

- Poplatok za netrafený výstrel sa účtuje vo výške 20% z lovnej taxy.

- Organizačný poplatok sa účtuje za každý začatý deň individuálnej poľovačky vo výške 35 eur. V tomto poplatku sú zahrnuté i náklady na dopravu a pod.

- Po ukončení poľovníckej akcie poľovnícky sprievodca vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť. Poľovnícky hosť vyčíslenú sumu uhradí v hotovosti.

- Ceny sú určené vrátane DPH.

- Porovnanie bodov s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.

- Cena diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka, alebo sa cena určí dohodou.

- Storno poplatok za zrušenie poľovníckej akcie je 30% v čase do 1 týždňa pred akciou.