Dokumenty - zmluvy

Zmluvy

2011,13.12.  Prenájom Červenej studne

2012, 02.03. Zmluva o dielo na starostlivosť o verejnú zeleň v meste Banská Štiavnica

2013, 16.03. Zmluva o realizácii elektronických aukcií- Lazar Consulting. s.r.o.

2014. 09.01. Dohoda o vyrovnaní za ťažbu - Jozef Bartko

2014. 17.03. Dodatok číslo 2014/1 k Zmluve o udelení licencie - Foresta SK, a.s

2014. 06.11.  Zmluva o reklame č. 08/2014 - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2015  Dodatok č.2015/1 k Zmluve o udelení licencie - Foresta SK, a.s.

2016  Zmluva o nájme bytu - Červená studňa

2016 Zmluva o poskytnutí služieb TOPICO s.r.o.

2016 Dohoda o odovzdaní lesných pozemkov

2016 Zmluva o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri v Poľovnom revíri "Banská Štiavnica"PZ Tanád

2016 Zmluva o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobených zverou a na zveri v PR "Vyhne" SPZ ZO DIANA

2016 Dodatok č.2016/1 k zmluve o udelení licencie - Foresta SK, a.s.

2016 Zmluva o dielo - Sorbus s.r.o.

2016 Zmluva o dielo - Lesovia HB s.r.o.

2016Zmluva o dielo - Stavfinal

2017 Zmluva o dielo č.SB30082017

Kúpna zmluva

2012. 01.11 Kúpno-predajná zmluva Montys SK s.r.o.

2013. 09.04 Kúpna zmluva č. 013 - vyvážacia súprava - VPP

2013. 23.05 Kúpna zmluva č. M/03/2013/04 - kúpa budovy - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

2014.31.07 Kúpna zmluva odpredaj vlečky

2014.03.09 Kúpna zmluva odpredaj osobného motorového vozidla - LADA NIVA

2016 31.03. Kúpna zmluva Avia, A 21 F

Komisionárske zmluvy

2014. 12.05. Komisionárska  zmluva o postúpení pohľadávok za účelom inkasa - SAF INVESTMENT, s.r.o.

2014.12.05. Príloha č.1 ku Komisionárskej zmluve o postúpení pohľadávok

2014.12.05. Postúpenie pohľadávky - SAF INVETMENT, s.r.o.

 

Mandátne zmluvy

2012.02.03. Príkazná zmluva - Mgr. Božena Bačíková

2013 20.12 Mandátna zmluva - Mgr. Božena Bačíková - Obstarávanie

2014.04.03 Mandátna zmluva - Akcepta s.r.o.

 

UPSVaR

2012 12.03. Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenstskej praxe

2014.19.04. Dohoda o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov II. a III. ročníkov

2017 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

2017 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti

 

Nájomné zmluvy

2013.11.11.  Nájomná zmluva - lesné pozemky - LESY SR

2014.20.05. Nájomná zmluva - pozemky - LESY SR

2015 Dodatok č.19 - výška ročného nájmu

2016 Dohoda o platbe ročného nájmu za rok 2016

2016 Dodatok č.4 k nájpmnej zmluve č.2/1996, zo dňa 2.2.1996

 

 Zmluvy o užívaní pozemkov

2011.24.10 Dohoda o užití pozemkov - Peter Tereň

2014 Zmluva o užívaní pozemku Banská Hodruša

 

Zmluvy o užívaní poľovného revíru

2016 poľovný revír Banky

2017 Zmluva o postúpení lovu v poľovnom revíri Banky

Zmluvy o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri:

Bartko Juraj

Dubeň Miroslav a manž. Ing. Ľudmila Dubeňová

Grňo Roman

Ivaničová Marcela

Karabínová Alena a JUDr. Július Karabín

Luptáková Mária

Necpál Vladimír

Považan Ján

Považanová Zuzana

Sliacka Anastázia, Mgr.

Spišková Eva

 

Zmluvy s dodávateľmi

2012.05.03. Zmluva o dodaní služieb - Miroslav Benko 01/2012

2013.12.06  Zmluva o dodaní služieb - Miroslav Benko 03/2013

2013.07.11  Zmluva o poskytnutí služieb ochrany majetku CBS-BOS s.r.o.

2013.25.11 Dodatok k zmluve o službách BOZP a OPP - Ing. Ľubomíra Šudová

2014.17.02.  Zmluva o poskytnutí služieb MNA Slovakia s.r.o.

2014. 05.03. Rámcová Dohoda - Jozef Svoreň 1/2014

2014. 05.03. Rámcová Dohoda - Ján Považan 2/2014

2014. 05.03. Rámcová Dohoda - Milan Varsa 3/2014

2014. 05.03. Rámcová Dohoda - Miroslav Zrebený 4/2014

2014, 05.03. Rámcová Dohoda - Horváth Marián 5/2014

2014. 01.02. Zmluva o vykonaní prác - PILEXIT s.r.o. 6/2014

2014. 02.06. Zmluva o vykonaní prác - Ján Považan ml. 7/2014

 

2015 . Zmluva o dodaní služieb - Ján Surovec 01/2015

2015. Rámcová dohoda - Marek Kišš 02/2015

2015 Rámcová dohoda - Jozef Svoreň 03/2015

2015 Rámcová dohoda - Ján Považan 04/2015

2015 Rámcová dohoda - Miroslav Zrebený 05/2015

2015 Rámcová dohoda - GLS-Green Logistic Services, sro. 06/2015

2015 Rámcová dohoda - Šuriansky sro., 07/2015

2015 Zmluva o dodaní služieb - Miroslav Benko č.08/2015

2015 Zmluva o dodaní služieb - Drevo-Doprava č.09/2015

2015 Zmluva o vykonaní prác - č.10/2015

 

2016 Zmluva o dodaní služieb - č. 01/2016

2016 Zmluva o dodaní služieb - č. 02/2016

2016 Rámcová dohoda č. 03/2016

2016 Rámcová dohoda č. 04/2016

2016 Rámcová dohoda č. 05/2016

2016 Rámcová dohoda č. 06/2016

2016 Rámcová dohoda č. 07/2016

2016 Rámcová dohoda č. 08/2016

2016 Zmluva o poskytnutí lesníckych služieb č.09/2016

2016 Zmluva o poskytnutí lesníckych služieb č.10/2016

2016 Zmluva o poskytnutí lesníckych služieb č.11/2016

 

2017 Zmluva o dodaní služieb č.01/2017

2017 Zmluva o dodaní služieb č.02/2017

 

2017 Zmluva o poskytnutí lesníckych služieb

 

Zmluvy s PPA

2011, 08.12. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZV01071

2012, 13.02. Poľnohospodárska platobná agentúra

 

Zmluvy s bankami

2014, 24.07. zmluva o kontokorentnom úvere, Prima banky, dodatok č.6

2013, 23.07  Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka

2013, 17.07. Zmluva o termínovanom úvere 08/002/13 Prima Banka

2012. 21.12  Vista zmenka

2012, 20.07. Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka

2011, 01.03. Zmluva č. 2079/2011/ZZ o zriadeni záložného práva na pohl'adávky z účtu

2011, 13.12. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1971/2011/D
2011, 13.12  Zmluva o termínovanom úvere č. 1242/2011/UZ

2015 Zmluva o kontokorentnom úvere 08/013/09 dodatok č.7

2015 Zmluva o termínovanom úvere 08/002/13 dodatok č.1

2015 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.08/013/09

2016 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.08/003/16

2016 Zmluva o kontokorentnom úvere č. 08/003/16

2017 Dodatok č.1 k zmluve č.08/003/16

 

Zmluvy s odberateľmi

2011, 10.01.Kúpna zmluva Zolka

2011, 19.01.Kúpna zmluva Strojbal

2011, 25.01.Kúpna zmluva Drevmark

2011, 10.02.Kúpna zmluva Javoš

2011, 21.03.Kúpna zmluva Tokoliová

2011, 25.03.Kúpna zmluva Alex

2011, 06.04.Kúpna zmluva Uniforst

2011, 02.06.Kúpna zmluva Drevovýroba

2011, 01.07.Kúpna zmluva Uniforst

2011, 17.08.Kúpna zmluva Miklušek

2011, 01.09.Kúpna zmluva Eco Pelet

2011, 09.12.Kúpna zmluva Tencerová

 rok 2012

2012 zmluva č. 01 - DI Mihálik s.r.o.

2012 zmluva č. 02 - Prvá komoditná

2012 zmluva č. 03 - Drevmark

2012 zmluva č. 04 - Strojbal

2012 zmluva č. 05 - Píla Rybníky

2012 zmluva č. 06 - Zolka s.r.o.

2012 zmluva č. 07 - Martin Milušek č. 01/2012

2012 zmluva č. 08 - Bodorent s.r.o.

2012 zmluva č. 09 - Norbert Romanec

2012 zmluva č. 10 - Martin Miklušek č. 02/2012

2012 zmluva č. 11 - Martin Miklušek č. 04/2012

2012 zmluva č. 12- Martin Miklušek č. 03/2012

2012 zmluva č. 14-Slovwood

2012 zmluva č. 15-Juraj Pecník JP - Holz

2012 zmluva č. 16 - Ľubomír Javoš

2012 zmluva č. 17 - Martin Miklušek č. 05/2012

2012 zmluva č. 18 - Martin Miklušek č. 06/2012

dodatok č. 1

dodatok č. 2

dodatok č. 3

dodatok č. 4

2012 zmluva č. 19 - PROSACH, s.r.o.

 rok 2013

2013 zmluva č. 1 - MONTYS SK s.r.o. 

2013 zmluva č. 2 - Martin Miklušek

dodatok  č. 1

dodatok  č .2

dodatok  č. 3

dodatok č. 4

dodatok č. 5

dodatok č. 6

2013 zmluva č. 3 - Ekoforest spol. s.r.o. 

2013 zmluva č. 4 - Drevmark, s.r.o.

2013 zmluva č. 4a - Drevmark. s.r.o.

2013 zmluva č. 5 - SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

2013 zmluva č. 6 - Zolka Zvolen, s.r.o. č. 006/2013

dodatok č.1

2013 zmluva č. 7 - Jozef Považan

2013 zmluva č.8 - SLOVWOOD Ružomberok. a.s.

dodatok č. 1

2013 zmluva č. 9 - ASANA PLUS s.r.o.

2013 zmluva č.10 - LIGNOR s.r.o.

2013 zmluva č.11 - LESOTRANS spol. s r.o.

2013 zmluva č.13 - Jozef Považan - POJO

2013 zmluva č.14-SLOVWOOD Ružomberok a.s.

2013 zmluva č. 15-Ján Gustiňák

 rok 2014

2014 zmluva č.1 - Drevmark s.r.o.

2014 zmluva č.2 - Ekoforest spol s r. o.

2014 zmluva č.3 - HARMANIAK spol. s r. o.

2014 zmluva č.4. - Ľubomír Sliacky

2014 zmluva č.5 - Forestline, s.r.o.

2014 zmluva č.6 - Zolka Zvolen s.r.o.

dodatok k zmluve č.6

2014 zmluva č.7 - Keramika sk. s.r.o.

2014 zmluva č.8 - Slovwood Ružomberok, a.s.

2014 zmluva č.9 - LESAGRO s.r.o.

2014 zmluva č.10 - Drevmark, s. r. o.

2014 zmluva č.11 - Slovwood Ružomberok, a.s. III.Q 2014

2014 zmluva č.12 - Tibor Karnek

2014 zmluva č.13 - Vladimír Maňkovský

dodatok č. 1

2014 zmluva č.14 - Dušan Goral

2014 zmluva č. 15 - Marek Kišš

2014 zmluva č. 16 - Namis s.r.o.

2014 zmluva č. 17 - Di Mihálik, s.r.o.

2014 zmluva č. 18  - Ján Škvarka

2014 zmluva č. 19 - TOMAVA, s.r.o.

2014 zmluva č. 20 - Slovwood Ružomberok, a.s.

2014 zmluva č. 21 - Slovwood Ružomberok, a.s.

2014 zmluva č. 22 - Ivan Tadian Drevinka

2014 zmluva č. 23 - DI Mihálik, s.r.o.

 rok 2015

2015 zmluva č.1/2015 TOMAVA, sro.

 2015 zmluva č.4 - Dušan Goral

2015 dodatok č.1 ku KZč.04/2015

2015 zmluva č.6/2015 - ZOLKA

2015 zmluva č. 02/2015 LESAGRO s.r.o.

2015 zmluva č.5/2015 Di Mihálik s.r.o.

2015 zmluva č.3/2015 Namis s.r.o.

2015 zmluva č.07/2015 R.Blaho

2015 dodatok ku KZč.07/2015

2015 dodatok č.2 ku KZ č.07/2015

2015 dodatok č.3 ku KZ č.07/2015

2015 zmluva č. 8/2015 KinematSK, s.r.o.

2015 dodatok ku KZč.08/2015

2015 dodatok č.2 ku KZč.08/2015

2015 dodatok č.3 ku KZč.08/2015

2015 zmluva č.9/2015 M.Zrebený

2015 zmluva č.10/2015 M.Hrabčák

2015 zmluva č.11/2015 Ekoforest spol. s r.o.

2015 zmluva č. 12/2015 DiMihálik s.r.o.

2015 dodatok č.1 ku KZ č.12/2015

2015 dodatok č.2 ku KZ č.12/2015

2015 dodatok č.3 ku KZ č. 12/2015

2015 dodatok č.4 ku KZ č.12/2015

2015 zmluva č.13/2015 Zapera s.r.o.

2015 zmluva č. 14/2015 N.Romanec

2015 zmluva č.15/2015 M.Hrabčák

2015 dodatok č.1 ku KZ č.15/2015

2015 dodatok č.2 ku KZ č.15/2015

2015 dodatok č. 3 ku KZ č.15/2015

2015 dodatok č.4 ku KZ č.15/2015

2015 dodatok č, 5 ku KZ č.15/2015

2015 zmluva č.16/2015 J.Jakubík

2015 zmluva č.17/2015 F.Švajčík ml.

2015 dodatok č.3 ku KZ č.17/2015

2015 dodatok č.1 ku KZ č.17/2015

2015 dodatok č.2 ku KZ č.17/2015

2015 zmluva č.18/2015 P.Brada

2015 zmluva SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

2015 dodatok č.1 SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

2015 dodatok IV.Q SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

2015 zmluva č.20/2015 M.Mádel

2015 zmluva č.22/2015 Ergonel s.r.o.

2015 zmluva č.23/2015 I.Mikula

rok 2016

zmluva č. 01/2016 Lesagro s.r.o.

zmluva č. 02/2016 P.Taška-timbert

dodatok č. 1 ku KZ č.02/2016

zmluva č. 03/2016 Slovwood Ružomberok, a.s.

dodatok  Slovwood Ružomberok, a.s.

dodatok Slovwwod Ružomberok, a.s. 

dodatok Slovwood Ružomberok, a.s.

dodatok č.1 ku KZ č. 3/2016

dodatok ku KZ č. 3/2016 - 2.Q

dodatok Slovwood Ružomberok, a.s.

zmluva č. 04/2016 Drevmark, s.r.o.

zmluva č.05/2016 DI Mihálik s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č.05/2016

dodatok č.2 ku KZ č. 05/2016

dodatok č.3 ku KZ č. 05/2016

dodatok č.4 ku KZ č. 05/2016

dodatok č.5 ku KZ č. 05/2016

dodatok č.6 ku KZ č. 05/2016

zmluva č.06/2016 Zolka Zvolen sro.

zmluva č.07/2016 M.Hrabčák

dodatok č.13 ku KZ č.07/2012

dodatok č.12 ku KZ č.07/2016

dodatok č.11 ku KZ č. 07/2016

dodatok č.10 ku KZ č. 07/2016

dodatok č.9 ku KZ č.07/2016

dodatok č.8 ku KZ č. 07/2016

dodatok č.7 ku KZ č. 07/2016

dodatok č. 6 ku KZ č.07/2016

dodatok č. 5 ku KZ č.07/2016

dodatok č.4 ku KZ č.07/2016

dodatok č. 3 ku KZ č.07/2016

dodatok č.2 ku KZ č. 07/2016

dodatok č.1 ku KZ č. 07/2016

zmluva č.08/2016 Ekoforest s.r.o.

zmluva č.09/2016 FOR-LARIX, s.r.o.

zmluva č.10/2016 R.Blaho

dodatok č.1 ku KZ č.10/2016

dodatok č.2 ku KZ č.10/2016

zmluva č. 11/2016 DI Mihálik, s.r.o.

zmluva č. 12/2016 Ľ.Zajac

zmluva č. 13/2016 P.Brada

dodatok č.1 ku KZ č.13/2016

zmluva č. 14/2016 Di Mihálik s.r.o.

zmluva č. 16/2016 LES-WOOD s.r.o.

dodatok č.1 ku KZ č.16/2016

zmluva č. 17/2016 Ergonel s.r.o.

zmluva č. 18/2016 Zajac M.

zmluva č. 19/2016 J+M Les, s.r.o.

zmluva č.20/2016 M.Miklušek

dodatok č. 1 ku KZ č.20/2016

dodatok č.2 ku KZ č.20/2016

dodatok č.3 ku KZ č. 20/2016

rok 2017

zmluva č.01/2017 Lesagro,sro.

zmluva č.02/2017 M.Miklušek

dodatok č.3 ku KZ. č.3/2017

dodatok č. 2 ku KZ č. 2/2017

dodatok č.1 ku KZ č.2/2017

zmluva č.03/2017 Ekoforest spol. s r.o.

zmluva č.04/2017 DI Mihálik, s.r.o.

zmluva č.05/2017 Peniak a spol.s.r.o.

zmluva Slovwood Ružomberok, a.s.

dodatok č.1 Slovwood Ružomberok, a.s.

kontrakt II.Q. Slovwood Ružomberok,a.s.

kontrakt III.Q Slovwood Ružomberok, a.s.

zmluva č.06/2017 Zolka Zvolen, s.r.o.

zmluva č.08/2017 D.Goral

kúpno-predajná zmluva č.09/2017 Novotný International Trading Limited.s.r.o.

kúpno-predajná zmluva č.10/2017 Drevmark, s.r.o.

kúpno-predajná zmluva č.11/2017 Peter Taška-Timbert

kúpna zmluva č.12/2017 M.Hrabčák

dodatok č.1 ku KZ č.12/2017

dodatok č.2 ku KZ č.12/2017

dodatok č.3 ku KZ č.12/2017

dodatok č.4 ku KZ č.12/2017

dodatok č. 5 ku KZ č.12/2017

kúpna zmluva č.13/2017 J+M Les, s.r.o.

dodatok č.1 ku KZč.13/2017

kúpna zmluva č. 14/2017 R.Blaho

kúpna zmluva č.15/2017 Kinemat SK, sro.

kúpna zmluva č.16/2017 Ergonel s.r.o.

kúpna zmluva č.17/2017 M.Zachar

kúpna zmluva č.18/2017I.Halgaš

dodatok č.1 ku KZ č.18/2017

dodatok č.2 ku KZ č.18/2017

objednávka Bučina DDD, spol. s r.o.

 

 Sponzorské Zmluvy

2011

 Sponzorská zmluva O.Z. Iniciatíva za živé mesto

 Sponzorská zmluva Kruh, občianske združenie

 Mesto Banská Štiavnica

2012

 Sponzorská zmluva Múzeum sv. Anton

 Darovacia zmluva SOŠL Banská Štiavnica

 Sponzorská zmluva Futbalový klub SITNO Banská Štiavnica

2013

Sponzorská zmluva Obvodná poľovnícka komora

Sponzorská zmluva Občianske zruženie Panoráma

Darovacia zmluva Občianske združenie Milan Štefánik

Darovacia zmluva Spojená škola Banská Štiavnica

2014

Sponzorská zmluva O. Z. Iniciatíva za živé mesto

Sponzorská zmluva BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom

2017

Sponzorská zmluva Obvodná poľovnícka komora

Sponzorská zmluva Mesto Banská Štiavnica

Sponzorská zmluva OZ Iniciatíva za živé mesto